Latest
สมองและสารสื่อประสาท : ความผิดปกติในภาวะติดสารเสพติด Ebook

฿530.00 ฿398.00

ตัวชี้วัดทางชีวภาพของเซลล์ผิวหนัง จากความรู้พื้นฐานสู่การนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประเมินเวชสำอาง Ebook

฿570.00 ฿428.00

หลักวิทยาภูมิคุ้มกัน (ฉบับปรับปรุง) Ebook

฿380.00 ฿285.00

สัทวิทยาภาษาที่สอง (L2 phonology) Ebook

฿390.00 ฿293.00

วัสดุชีวภาพ Biomaterials Ebook

฿250.00 ฿188.00

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ : จากแนวคิดทฤษฎีสู่การปฎิบัติ Ebook

฿250.00 ฿188.00

บทนำสู่เวชปฏิบัติบนหลักฐานเชิงประจักษ์ในงานเภสัชกรรมปฏิบัติ (ฉบับปรับปรุง) Ebook

฿360.00 ฿270.00

นวัตกรรมทางสังคมและการเรียนรู้ของแรงงานข้ามชาติมอญในประเทศไทย Ebook

฿420.00 ฿315.00

Best seller
การวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์ Ebook

฿300.00 ฿225.00

การวิจัยและพัฒนายาสมุนไพร: สมุนไพรกระตุ้นภูมิคุ้มกันและต้านอักเสบ Ebook

฿500.00 ฿450.00

ถ้อยคำสำนวนจากปกรณัมคลาสสิก (Idioms from Classical Mythology) Ebook

฿200.00 ฿150.00

ทฤษฎีสนามควอนตัม Quantum Field Theory Ebook

฿800.00 ฿600.00

บทนำสู่เวชปฏิบัติบนหลักฐานเชิงประจักษ์ในงานเภสัชกรรมปฏิบัติ (ฉบับปรับปรุง) Ebook

฿360.00 ฿270.00

ปริทันต์ต้านการติดเชื้อ Ebook

฿320.00 ฿240.00

ผศ.รศ. ขอได้แน่แค่ตีโจทย์ให้แตก Ebook

฿160.00 ฿120.00

พื้นฐานระบบประสาทและเทคนิควิธีวิจัยทางประสาทวิทยาศาสตร์ Ebook

฿200.00 ฿150.00

Special
10 เรื่องรู้เขาก่อนเข้าชุมชน Ebook

฿280.00 ฿210.00

กลศาสตร์ควอนตัม Ebook

฿680.00 ฿510.00

การจัดการหลักสูตรทางพลศึกษาและนันทนาการ Ebook

฿300.00 ฿225.00

การตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียก่อโรคที่พบบ่อย Ebook

฿390.00 ฿293.00

การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ Ebook

฿390.00 ฿293.00

การวัดปริมาณรังสีเอกซ์จากการตรวจวินิจฉัย และแนวทางการใช้รังสีอย่างเหมาะสม Ebook

฿285.00 ฿214.00

การวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์ Ebook

฿300.00 ฿225.00

การวิจัยและพัฒนายาสมุนไพร: สมุนไพรกระตุ้นภูมิคุ้มกันและต้านอักเสบ Ebook

฿500.00 ฿450.00

line