Naresuan University Publishing House

ทฤษฎีการคำนวณ รูปแบบการคำนวณและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

฿230.00 ฿173.00

ปริทันต์ต้านการติดเชื้อ

฿320.00 ฿240.00

ผศ.รศ. ขอได้แน่แค่ตีโจทย์ให้แตก

฿160.00 ฿120.00

ยุงที่สำคัญทางการแพทย์ของประเทศไทย

฿360.00 ฿270.00

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จากแนวคิดทฤษฎีสู่การปฎิบัติ

฿250.00 ฿188.00

วิจัยเทคโนโลยีการศึกษา

฿290.00 ฿218.00

สถิติประยุกต์สำหรับงานวิจัยด้านสาธารณสุข

฿280.00 ฿210.00

สแตปฟิโลคอคไค การจำแนกชนิดและการก่อโรค

฿290.00 ฿218.00

อนามัยโรงเรียน School Health

฿250.00 ฿188.00

อักขรวิธีภาษาเขมร

฿290.00 ฿217.50

อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมทฤษฎีการประยุกต์และอุณหพลศาสตร์เชิงสถิติเบื้องต้น

฿280.00 ฿210.00

เกาหลีในช่วงอลหม่าน ค.ศ. 1864-1953 : การรุกรานจากต่างชาติ การตกเป็นอาณานิคม การแบ่งแยก และสงครามเกาหลี

฿200.00 ฿150.00

ไฟฟ้าบำบัดสำหรับนักกายภาพบำบัด

฿780.00 ฿585.00

ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้ในงานควบคุมหุ่นยนต์

฿320.00 ฿240.00

ไมโทคอนเดรียและผลของโปรตีนของไวรัสก่อมะเร็ง

฿250.00 ฿188.00

Showing 1 to 15 of 15 (1 Pages)
line