ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ มายา อำนาจและการครอบงำ
  • ฿200.00
  • ฿150.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : Naresuan University Publishing House
  • Author : ผศ.ดร.พงศกร เมธีธรรม
  • ISBN : 978-616-426-023-8
  • Language : thai
  • Number of Pages : 166
  • File Size : 6.43 MB

ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ: มายา อำนาจ และการครอบงำแบ่งออกเป็น 5 บท เพื่อให้ผู้อ่านตระหนักถึงประเด็นสำ คัญที่อาจจะไม่ค่อยได้หยิบยกขึ้นมากล่าวถึงในแวดวงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพราะมุ่งเป้าไปที่การทำ คะแนนให้ผ่านในการทดสอบต่าง ๆ หรือมุ่งเน้นฝึกทักษะทางภาษาให้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากที่สุด - บทที่ 1 ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ - บทที่ 2 การแพร่ขยายของภาษาอังกฤษไปทั่วโลก - บทที่ 3 การครอบงำเชิงภาษาและวัฒนธรรมผ่านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ - บทที่ 4 ประวัติการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย - บทที่ 5 ภาษาอังกฤษที่แปรเปลี่ยนในประชาคมอาเซียน ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ว่าด้วยทฤษฎีรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย On Theories of Political Science and Public Administration Ebook

฿310.00 ฿233.00

หลักวิทยาภูมิคุ้มกัน lmmunological concepts Ebook

฿380.00 ฿285.00

หลักวิทยาภูมิคุ้มกัน lmmunological concepts Book

฿380.00

ว่าด้วยทฤษฎีรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย On Theories of Political Science and Public Administration Book

฿310.00

Tags: ภาษาอังกฤษ, ภาษา, นานาชาติ, มายา, อำนาจ, การครอบงำ, ผศ, ดรพงศกร, เมธีธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงศกร เมธีธรรม, มนุษยศาสตร์, มหาวิยาลัยนเรศวร, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

line