เกาหลีในช่วงอลหม่าน ค.ศ. 1864-1953 : การรุกรานจากต่างชาติ การตกเป็นอาณานิคม การแบ่งแยก และสงครามเกาหลี
  • ฿200.00
  • ฿150.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : Naresuan University Publishing House
  • Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร อินทะสี
  • ISBN : 978-616-426-126-6
  • Language : thai
  • Number of Pages : 296
  • File Size : 3.32 MB

ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพการณ์ของเกาหลีในยุคอลหม่าน ระหว่างค.ศ. 1864-1953 ที่เกาหลีต้องเผชิญเหตุการณ์สำคัญ ได้แก่ การรุกรานจากต่างชาติการตกเป็นอาณานิคม การแบ่งแยก และสงครามเกาหลีถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการวิเคราะห์ และการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกาหลีทั้งสอง รวมทั้งมหาอำนาจที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาถัดมา ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันสำคัญประการหนึ่งว่าการศึกษาเหตุการณ์ในอดีต ย่อมทำให้เห็นความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในช่วงถัดมาอันสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ดังข้อสังเกตของนักวิชาการที่ว่าประวัติศาสตร์ถือว่ามีคุณูปการต่อการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ


จากสภาพดังกล่าว ผู้เขียนได้เห็นความสำคัญของการศึกษาค้นคว้าเหตุการณ์อันถือเป็นช่วงอลหม่านของเกาหลี ระหว่าง ค.ศ. 1864-1953 ซึ่งเป็นช่วงตอนปลายราชวงศ์โชซอน (Choson Dynasty) ที่เกาหลีต้องเผชิญภัยคุกคามจากภายในและภายนอก ทั้งการแย่งชิงอำนาจภายในราชสำนักโชซอน และการคุกคามจากชาติตะวันตกและอาณาจักรเพื่อนบ้าน ในที่สุดเกาหลีได้ตกเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่น ระหว่าง ค.ศ. 1910-1945 การแบ่งแยกออกเป็น 2 ส่วน และการเกิดสงครามเกาหลี ทั้งนี้เพราะเห็นว่าการศึกษาค้นคว้าดังกล่าวย่อมมีคุณูปการในการวิเคราะห์และการทำความเข้าใจเหตุการณ์ในช่วงระยะเวลาถัดมา ด้วยเหตุนี้ เป้าหมายของหนังสือเรื่อง “เกาหลีในช่วงอลหม่าน ค.ศ. 1864-1953 : การรุกรานจากต่างชาติ การตกเป็นอาณานิคม การแบ่งแยก และสงครามเกาหลี” ที่ผู้เขียนได้เขียนขึ้น ก็เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษาค้นคว้าของนิสิตนักศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเกาหลี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเกาหลี ประวัติศาสตร์เกาหลี และการเมืองระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออก รวมทั้งนิสิตที่ศึกษาในวิชาเอเชียตะวันออกร่วมสมัย ซึ่งเป็นวิชาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งผู้เขียนเป็นผู้รับผิดชอบในขณะเดียวกัน ย่อมเป็นประโยชน์ต่อครูอาจารย์ นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป ใช้ในการศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง

ในการเขียนหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้รับประโยชน์ในด้านแนวคิดและความรู้จากรายงานผลการวิจัย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวทีสัมมนา การประชุม และการพบปะกันในหลายโอกาสกับนักวิชาการ รวมทั้งประโยชน์จากหนังสือและบทความของนักวิชาการและบุคคลต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ มาใช้ประกอบการเขียน ผู้เขียนขอถือโอกาสขอบคุณมา ณ ที่นี้ สำหรับส่วนดีของหนังสือเล่มนี้ขอมอบแด่บูรพาจารย์ครูอาจารย์ และกัลยาณมิตร ส่วนความบกพร่องใด ๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนเอง

วิเชียร อินทะสี

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ผศ.รศ. ขอได้แน่แค่ตีโจทย์ให้แตก Ebook

฿160.00 ฿120.00

อักขรวิธีภาษาเขมร Ebook

฿290.00 ฿217.50

Tags: เกาหลีในช่วงอลหม่าน ค.ศ. 1864-1953 : การรุกรานจากต่างชาติ การตกเป็นอาณานิคม การแบ่งแยก และสงครามเกาหลี, ราชวงศ์โชซอน (Choson Dynasty), มหาวิทยาลัยนเรศวร, วิเชียร อินทะสี

line