สแตปฟิโลคอคไค การจำแนกชนิดและการก่อโรค
  • ฿290.00
  • ฿218.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : Naresuan University Publishing House
  • Author : ดร.ศิริลักษณ์ ธีระภูธร
  • ISBN : 9786164260504
  • Language : thai
  • Number of Pages : 154
  • File Size : 16.08 MB

ปัจจุบันเชื้อในสกุล Staphylococcus มีมากกว่า 40 สปีชีส์ สามารถพบได้ตามสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ และยังก่อโรคที่สำคัญและพบบ่อยทั้งในคนและสัตว์ ดังนั้นการจำแนกชนิดเชื้อเพื่อการวินิจฉัยโรคติดเชื้อและการรักษาด้วยยาต้านจุลชีพจึงมีความสำคัญสำหรับห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการแพทย์ หนังสือเล่มนี้มีสาระสำคัญเกี่ยวกับโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อในสกุล Staphylococcus การจำแนกชนิดเชื้อในระดับสปีชีส์ การทดสอบความไวต่อยา ตลอดจนการทดสอบการดื้อยาของเชื้อ สำหรับการวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุของการติดเชื้อสำหรับห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาประจำวัน เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก สามารถทบทวนและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดจนเป็นแนวทางในการจำแนกชนิดเชื้อสำหรับห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

Write a review

Please login or register to review

Tags: Staphylococcus, การติดเชื้อ, เชื้อโรคชนิด Staphylococcus, ดร.ศิริลักษณ์ ธีระภูธร, สแตปฟิโลคอคไคการจำแนกชนิดและการก่อโรค

line