• ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จากแนวคิดทฤษฎีสู่การปฎิบัติ
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จากแนวคิดทฤษฎีสู่การปฎิบัติ
  • ฿250.00
  • ฿188.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : Naresuan University Publishing House
  • Author : ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ชำนาญ ปาณาวงษ์
  • ISBN : 978-616-426-149-5
  • Language : thai
  • Number of Pages : 192
  • File Size : 7.54 MB

“งานวิจัยมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีขั้นตอน กระบวนการและการให้คำตอบที่แตกต่างกัน งานวิจัยที่เป็นเชิงคุณภาพ ก็เป็นประเภทหนึ่ง ที่มีขั้นตอน กระบวนการ และการให้คำตอบที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ในรูปแบบของการอธิบาย ให้รู้ถึงภูมิหลังที่มา สภาพปัจจุบัน และอนาคต ได้เป็นอย่างดี หนังสือเล่มนี้ ได้กล่าวถึง ขั้นตอน กระบวนการในการได้มาซึ่งคำตอบของงานวิจัย เชิงคุณภาพอย่างละเอียด ตามประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้รวบรวมมา”

Write a review

Please login or register to review

Tags: Qualitative research, การทำวิจัยเชิงคุณภาพ, การวิจัยเชิงคุณภาพ, ความหมายการวิจัยเชิงคุณภาพ, ปัญหาการวิจัยเชิงคุณภาพ, ระเบียบวิธีวิจัย, ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ, วิจัยเชิงคุณภาพ, แนวคิดทฤษฎีสู่การปฎิบัติ, แนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ, ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ชำนาญ ปาณาวงษ์.ebook, bookcaze

line